top of page
big cover - home- 3B.jpg
main title B.png
main title A.png

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ต่อมาได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในปี พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กผู้ถูกละเมิดสิทธิ เช่น ถูกกระทำความรุนแรง ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบและถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ดำเนินงานด้านการป้องกันโดยการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะในการป้องกันตนเอง พัฒนาศักยภาพให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย  ส่งเสริมให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและอาสาสมัคร ให้มีความรู้และทักษะในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

ในวาระที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กดำเนินงานครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2564  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย ในลักษณะบอร์ดเกม ชื่อเกม “Safety Ranger” หรือ “เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องภัยอันตรายต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกมที่มีความสนุกสนาน มีความหลากหลาย มีความเหมาะสมสำหรับเด็กในทุกพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเด็กได้มากขึ้น

Intro.

Untitled-3.png
mix Card.png
cover on mobile.jpg

เกมรวมพลังเด็ก

พิทักษ์ความปลอดภัย

ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เด็กอายุ 9-12 ปี

สามารถเรียนรู้สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

และพฤติกรรมของบุคคลน่าสงสัยที่อันตราย

ผ่านตัวละคร ปีศาจความไม่ปลอดภัยต่างๆ

หรือเรียกว่ามอนสเตอร์ โดยเด็กๆ จะรับ

บทบาทเป็น Safety Ranger หรือ ฮีโร่

ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย ที่สามารถใช้พลัง

ของตนเอง ทั้งความรู้ ไหวพริบและความกล้า

พร้อมการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง

เพื่อช่วยกันปราบปีศาจความไม่ปลอดภัยเหล่านี้

เกมถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์ให้มีวิธีการเล่นที่กระตุ้นให้เด็กใช้ความคิด วางแผน

ความท้าทายและสนุกสนาน โดยไม่เน้น

การแข่งขัน แต่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี

ในการร่วมมือกัน อีกทั้งเกมกระตุ้นให้เด็ก

แสดงความคิดเห็น รวมถึงให้ฝึกทักษะ

ในการปฏิเสธและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ผ่านงานออกแบบตัวการ์ตูนและการเลือกสีสันที่เหมาะสมทางจิตวิทยา เพื่อดึงดูด

และสร้างความสนใจในการเรียนรู้

ผ่านการเล่นเกมของเด็กๆ

หลัง.jpg
Artboard 1 copy 4.png
cha 001.jpg
Yellow1-2.png

ทำความรู้จักกับ

Safety  Ranger

Game มากขึ้น !

play online.jpg

สามารถเล่นได้ครั้งละ 2-4 คน

ผ่านทางออนไลน์ที่นี่...

rule.jpg

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกม Safety Ranger

หรือ เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

และสร้างคุณประโยชน์สำหรับ เด็ก ครูและเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลเด็กทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รวมถึงบุคลากรที่ทำงานด้านเด็กและสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝน

ทักษะชีวิตด้านความปลอดภัย นับเป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทร

สำหรับเด็ก อันเป็นปณิธานของทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กทุกคน

LOGO_ boardgame.jpg
LOGO_ boardgame.jpg
LOGO_ boardgame.jpg
LOGO_  2.jpg
LOGO_  2.jpg
bottom of page